cookies close

Strona wykorzystuje cookies

w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.
menu_mobile

Wyszukiwanie

REGULAMIN KONKURSU „NAGRODA MIESIĄCA WTK ALARM”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Konkurs jest organizowany pod nazwą NAGRODA MIESIĄCA WTK ALARM.

2. Organizatorem Konkursu jest Telewizja WTK sp. z o.o., ul. Krzywoustego 72, 61-144 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań, Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032559, NIP 778-11-18-905, wpisana do księgi rejestrowej prowadzonej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji nr 274, kapitał zakładowy w wysokości 4 044 050,00 PLN w pełni wpłacony (zwana dalej „Telewizja WTK”)

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie wtkplay.pl i na profilu Facebook https://www.facebook.com/wtk.tv. Konkurs obowiązuje w trybie comiesięcznym, rozpoczynając od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca, kończąc na jego ostatnim dniu kalendarzowym. Pierwszym miesiącem obowiązywania konkursu jest kwiecień 2018 roku.


§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Telewizji WTK lub pracownikiem Inea sp. z o.o.

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Telewizji WTK lub pracownikiem Inea sp. z o.o.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.


§ 3 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są: wykazane na stronie wtkplay.pl nagrody miesięczne, które są zgodne z poniższą tabelą:

Kwiecień 2018
Nagroda za: Nagroda: Wartość nagrody:
I Miejsce Kamera Overmax CamRoad 4.1 + Smycz WTK 170 PLN
II Miejsce Album Przedwojenna Wilda + Smycz WTK 55 PLN
III Miejsce DVD Tajemnice Poznania + Smycz WTK 30 PLN
Maj 2018
Nagroda za: Nagroda: Wartość nagrody:
I Miejsce Kamera Overmax CamRoad 4.1 + Smycz WTK 170 PLN
II Miejsce Album Przedwojenna Wilda + Smycz WTK 55 PLN
III Miejsce DVD Tajemnice Poznania + Smycz WTK 30 PLN

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, przesłali środkami komunikacji na odległość (poprzez sieć „Internet”) materiał wideo (dopuszczony do publikacji po moderacji przez redakcję serwisu WTK PLAY), który osiągnął I, II i III w kolejności wynik odwiedzin w serwisie wtkplay.pl w danym miesiącu kalendarzowym. Wynik przedstawiony jest w ilości odsłon wygenerowanych w serwisie wtkplay.pl – dane mierzone są za pomocą systemu Google Analytics.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez pocztę e-mail w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na wiadomość o przyznaniu nagrody w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik Telewizji WTK.


§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: adresu e-mail, niezbędnego do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.


§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie wtkplay.pl

2. Regulamin obowiązuje od dnia 1.04.2018 r.

WTKPlay logo
WTKPlay newsletter image

Bądź na bieżąco!

Zapisz się na newsletter i nigdy nie przegap
bieżących wiadomości